Harku - Kadaka - Veskimetsa 110kV kaabeliini tööprojekti koostamine

Taustainfo:

Harku, Kadaka ja Veskimetsa alajaamade vahel paikneb kaks kaheahelalist 110kV kõrgepinge õhuliini. 50 meetrise kaitsevööndiga kõrgepinge õhuliinid võtavad ära suure maa-ala kallist linnaruumi ning kõrged metallmastid koos õhuliinidega ei sobi hästi kokku kaasaegse linnapildiga.

Hepta:

2016-2018 aastal koostas Hepta Energy eelprojekti Tallinnas, millega asendatakse Harku, Kadaka ja Veskimetsa alajaamade vahel asuvate õhuliinide lõigud maakaabliga.

Eelprojektiga määrati ära uute kaablite trass. Antud kaablid plaanib Elering välja ehitada kahes etapis. 2020 aasta esimeses pooles koostas Hepta Energy esimese etapi kohta tööprojekti. Esimeses etapis asendatakse õhuliinid maakaablitega järgmises mahus:

  • L004 Veskimetsa-Kadaka asendatakse maakaabliga kogu pikkuses;
  • L011 Harku-Veskimetsa asendatakse 110 kV maakaabliga lõigul mast 21Y – Veskimetsa  AJ;
  • L012 Harku-Kadaka asendatakse 110 kV maakaabliga lõigul mast 21Y – Kadaka AJ.

Kokku paigaldatakse üle 10 kilomeetrit kõrgepinge kaablit. Kaablid paigaldatakse nii kinnisel kui ka lahtisel meetodit. Maakaabel paigaldussügavus on 1,5-6 meetrit. Projektis on ette nähtud katete taastamine ning suures koguses uue haljastuse rajamist.

Töö käik:

Tööprojekti käigus tuli arvestada muutunud olukorraga projektalas. Sellest tulenevalt tuli koostada uued detailsemad joonised. Spetsiifilisemad tööd projekti koostamisel olid profiilijooniste tegemine, ning kaablite tõmbetugevuste arvutamine. Suuremad murekohad projektis oli seotud keskkonnakaitsega. Pärast eelprojekti koostamist on Astangu ja Ehitajate tee vaheline lõik võetud projekti „Putukaväil“ roheala piirkonda. See on 13km pikkune roheala, mida Tallinna linn soovib säilitada rohelisena. Hepta projekteerijatel tuli leida lahendus, kuidas kaablid paigaldada nii, et võimalikult vähe loodust häviks. Projekteerimisel oldi tihedas koostöös ehitajate (Merko ja Connectoga), Tallinna linna, Eleringiga ning projektalas asuvate võrguvaldajatega.

Kokkuvõte:

Uute kõrgepingekaablite rajamine parandab Mustamäe ja Haabersti linnaosade ning Tallinna lähiümbruse varustuskindlust. Peale õhuliinide demonteerimist väheneb Õismäe ja Astangu kandis õhuliinidega kaasnev visuaalne müra linnaruumile.

Contact us to learn more about Hepta Airborne’s industrial drone technology

Get in touch